Dojo reglement

Een dojo is geen oefenzaal zoals bij andere sporten. Het is een plaats voorbehouden aan het beoefenen van Oosterse krijgskunsten. Voor, tijdens en na de training dienen dus een aantal regels gerespecteerd te worden.

Met vragen en problemen kan u steeds terecht bij één van de lesgevers of de hoofdlesgever, Christof Hessel.

Ieder lid verklaart zich akkoord met dit reglement door zijn aansluiting en wordt geacht het te kennen en na te leven.

1. Lestijd

Kom op tijd naar de training. Bij het laattijdig betreden of vroeger verlaten van de dojo vraagt u steeds de toestemming van de lesgever. Wacht in seiza aan de rand van de zaal tot hij u teken geeft. 

Het verlaten van de les tijdens de training dient tot een minimum te worden beperkt en kan enkel met toestemming van de lesgever. De jeugdleden gaan best voor de training naar het toilet zodat de les zo weinig mogelijk gestoord moet worden.

Leden die zich onttrekken aan het toezicht van de lesgever, bv door het verlaten van de dojo, ontslaan hierdoor de lesgever van elke verantwoordelijk omtrent hun acties. Het, al dan niet opzettelijk, frequent verlaten van de dojo tijdens de training zonder toestemming wordt niet getolereerd, zeker niet bij jeugdleden. Indien nodig zullen er sancties worden toegepast.

Alle nodige info omtrent lestijden is beschikbaar op www.budo-okano.be of bij de lesgevers.

2. Blessures en medische achtergrond

Wanneer u een blessure of medische problemen heeft, dient u deze te melden aan de lesgever VOOR het starten van de les. Indien u last heeft van bepaalde aandoeningen en hiervoor eventueel medicatie neemt (bv diabetes, ADHD, …), dient u dit ook te melden aan de lesgever. Deze informatie is vertrouwelijk en wordt ook zo behandeld, maar is cruciaal om te reageren indien er zich een incident voordoet.

Wanneer u zich gekwetst of bezeerd heeft tijdens de training dient u dit onmiddellijk/na de training te melden aan de lesgever. Indien de ernst van een blessure pas de dag nadien duidelijk wordt, neem dan zo snel mogelijk contact op met de (hoofd)lesgever, dit met het oog op de verzekeringsaangifte.

3. Karate-gi

Zorg ervoor dat uw karate-gi steeds proper is, dus tijdig wassen is de boodschap. De uiteinden van de karate-gi worden niet verder opgerold dan nodig. (mouwen zeker niet oprollen tot aan de ellebogen of broek tot aan de knieën). Zorg ervoor dat uw obi/karategordel op de correcte manier geknoopt is.

Voor de vrouwen is het dragen van een wit T-shirt of volwaardig wit topje verplicht. 

4. Dojo

Voor en na de training wordt de zaal gecontroleerd door de aanwezige verantwoordelijken en wordt het nodige materiaal klaargelegd/opgeborgen.

Respecteer orde en netheid in de kleedkamers en in de zaal. De sporttassen worden op een ordelijke manier aan de kant geplaatst.

In de dojo waar dit gebruikelijk is, wordt het traditioneel poetsen van de vloer gerespecteerd. Dit dient te gebeuren op handen en voeten. Enkel indien dit fysiek niet mogelijk is, kan een uitzondering worden gemaakt. De doeken die hiervoor worden gebruikt, dienen ordelijk te worden verzameld na het poetsen.

Alle nodige info omtrent de verschillende leslocaties is beschikbaar op www.budo-okano.be of bij de lesgevers.

5. Hygiëne

Let steeds op de netheid en de verzorging van het lichaam.

 • Aangezien we blootsvoets trainen, is het van belang dat de voeten proper zijn. Dit is ook een teken van respect naar de partner waarmee u eventueel traint.
 • Nagels van handen en voeten moeten tijdig worden geknipt om kwetsuren te vermijden.
 • Wanneer u verwondingen heeft tijdens de training (bv een bloedbaar), dienen deze onmiddellijk te worden verzorgd om bevuiling te voorkomen.
 • Personen met lang haar zorgen voor een elastiek om dit samen te houden.

6. Veiligheid

 • Voor mannen raden we aan om een kruisbeschermer te dragen, voor de vrouwen borstbescherming. Indien u dit niet doet, is dit op uw eigen verantwoordelijkheid.
 • Er kan in geen geval getraind worden onder invloed van alcohol, drugs of andere verdovende middelen.
 • Roken in de dojo, alsook het dragen van sierraden, uurwerken, ringen, oorringen, … is verboden.
  Piercings dienen te worden afgeplakt indien ze niet kunnen worden verwijderd.
 • Laat waardevolle voorwerpen niet achter in de kleedkamers. Het bestuur is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van persoonlijke zaken.
 • Het uitvoeren van de aangeleerde technieken buiten de dojo is ten strengste verboden indien dit niet geoorloofd is als zelfverdediging. 

7. Respect

Respect is vereist tegenover iedereen ongeacht graad, fysieke capaciteit, geslacht, leeftijd, … zowel voor, tijdens als na de training.

 • Het oplijnen gebeurt steeds in stilte. Respecteer bij het oplijnen de rangorde. De hoogst gegradueerden plaatsen zich helemaal links in de rij, de laagst gegradueerden rechts. Hou hierbij rekening met volgende aspecten: in dalende vorm van belangrijkheid: graad, anciënniteit van de graad, leeftijd.
 • Het groeten gebeurt steeds bij: het betreden of verlaten van de dojo, het begin of einde van een oefening met partner, na de uitleg van de lesgever, … als vorm van begrip en respect.
 • Wanneer er tijdens de les iets wordt uitgelegd of even gewacht moet worden, zorg er dan voor dat u een correcte houding aanneemt: staand of zittend met de benen bijgetrokken, zonder ergens tegenaan te leunen.
 • De les storen door teveel te praten/luidruchtig te zijn is ten strengste verboden, dit zowel voor de leden als voor toeschouwers.
 • Tegenspraak tegenover de lesgever, diefstal, vandalisme, pestgedrag en racisme worden absoluut niet getolereerd en zullen leiden tot de nodige sancties.
 • Ga niet zomaar gaan drinken tijdens de les. Wacht op de daarvoor voorziene momenten (vooral bij warm weer) of vraag toestemming aan de lesgever. Dit om de les zo weinig mogelijk te storen en discipline te behouden.
 • Leden van andere clubs die bij ons komen trainen, dienen ons dojo reglement te respecteren.

8. Graden en examens

Er wordt niet gediscussieerd over graden of examens. Alleen de hoofdlesgever is bevoegd om te oordelen over de bekwaamheid en de mogelijkheid om testen af te leggen.

Discussieer niet en vergelijk geen bestaande graden. Iedereen traint om zichzelf te verbeteren en te groeien. Iemand kan al 5 jaar dezelfde graad hebben, maar niet meer dezelfde fysieke capaciteiten als 5 jaar geleden.

Om te kunnen deelnemen aan een examen zijn er een aantal vereisten: u moet een minimum aantal lessen bijgewoond hebben voor een bepaalde graad, de nodige tijd hebben doorlopen en ook over de nodige kennis beschikken voor die graad.

Stel u nooit zelf voor als kandidaat voor een examen. Vraag als ouder ook niet wanneer uw kind mag gaan voor een examen. Indien u de mogelijkheid krijgt om deel te nemen, zal u op de hoogte worden gebracht. Het is niet omdat u de kans krijgt om aan een examen deel te nemen, dat dit een verplichting is. Doe dit enkel als u er zelf klaar voor bent.

Leden van andere clubs die volledig overstappen naar onze club of karateka’s die al lange tijd gestopt zijn en opnieuw starten, kunnen zich eventueel verwachten aan een aanpassing van hun graad. (bv 10 jaar geleden stoppen als 7de kyu, en nu opnieuw starten als 9de kyu) Dit wordt geval per geval bekeken.

Het laatste woord omtrent graden en examens ligt steeds bij de hoofdtrainer, Christof Hessel. 

9. Lidkaart en verzekering

 U wordt beschouwd als lid vanaf het moment dat u over een lidnummer beschikt. Dit nummer wordt toegekend bij het aankopen van de eerste lidkaart en verzekering.

Er wordt gewerkt met een beurtensysteem met keuze in het aantal beurten per kaart. De lidkaart is 1 jaar geldig vanaf de aankoopdatum. Na 1 jaar vervallen de niet gebruikte beurten. Beurten van het ene lid kunnen niet worden overgedragen naar een ander lid.

Hoeveel beurten nog resteren op uw kaart en wanneer uw verzekering ten einde is, kan u steeds voor of na de trainingen navragen. Het is uw verantwoordelijkheid om dit voldoende na te gaan.

Wanneer uw lidkaart vervallen of opgebruikt is, dient u dit ten laatste drie trainingen daarna in orde te brengen. Zoniet zal u bij aanvang van iedere volgende training per les het hoogste beurtentarief moeten betalen totdat u een nieuwe beurtenkaart heeft. Indien dit niet wordt nageleefd, zal u op de training geweigerd worden. Indien u beslist om niet verder te komen trainen na uw opgebruikte beurtenkaart, dan dienen de trainingen die nog werden meegevolgd na het vervallen van uw lidkaart nog vereffend te worden. Indien dit niet gebeurd, zal u gecontacteerd worden.
Ook de niet betaling van de jaarlijkse verzekering kan leiden tot weigering van deelname als voorzorg op eventuele ongevallen.

De lidkaart wordt iedere les opgehaald voordat de training begint. Zorg ervoor dat u de kaart steeds bij heeft.

10. Sancties

Indien dit reglement niet wordt nageleefd, kunnen er sancties worden toegepast. Deze sancties worden geval per geval bepaald en kunnen variëren van een waarschuwing tot definitieve schorsing.